Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego    i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Samorządowe Przedszkole Nr 178

31-422 Kraków, ul. Sudolska3

Tel.12 412-71-90, e-mail: przedszkole178@op.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Gaweł z którym można się skontaktować e-mailowo: inspektor2@mjo.krakow.pl lub pisemnie kierując zapytanie na adres pocztowy: ul. Wielopole 17a,        33-332 Kraków.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 ww. rozporządzenia, w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych            w przedszkolu.

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Przedszkola, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Krakowie.

5. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola.