Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

DOTYCZY  KANDYDATÓW  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ O  PRZYJĘCIE  DO  SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 178

Podstawa prawna:

 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203)
 2. Zarządzenie nr 99/2021Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.01.2021r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków
 3. UCHWAŁA NR XXVI/599/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacynego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów).

ZASADY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO

 1. Do Przedszkola Samorządowego w Krakowie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
 2. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęci do Samorządowego Przedszkola Nr 178 jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Miejska Kraków nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 przyjmowani są kandydaci urodzeni  w latach 2018, 2017, 2016, 2015.
 4. Kandydaci urodzeni w roku 2015 objęci są  rocznym obowiązkowym   przygotowaniem przedszkolnym.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Przedszkola.
 6. Składanie wniosków, wraz z załącznikami potwierdzającymi Kryteria, przez rodziców / opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 178 w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się od  01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.
 7. Przyjmowanie KART ZAPISU do przedszkola dla nowych dzieci odbywa się w dniach: 01.03.2021r. – 31.03.2021r. w sekretariacie przedszkola w godzinach:
 • Poniedziałek: 08:00 – 15:00
 • Wtorek: 08:30 – 16:30
 • Środa: 08:30 – 16:30
 • Czwartek: 08:00 – 15:00
 • Piątek: dzień bez stron

lub mailowo: przedszkole178@op.pl

Wnioski dostępne będą:

Kryteria  przedstawione w tabelach poniżej mają różną wartość, którą się sumuje.

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia  potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów głównych i kryteriów dodatkowych.

Wymagane dokumenty mogą być złożone w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica /opiekuna prawnego kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym.

 

Kryteria główne – pobierz
Kryteria dodatkowe – pobierz

 

Komisja Rekrutacyjna naszego przedszkola dla osób samotnie wychowujących dziecko wymaga dodatkowo potwierdzenia w formie zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o niezawieraniu związku małżeńskiego lub kserokopię wyroku sądu.

Szczegółowych  informacji i odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości rodziców  można zasięgnąć w sekretariacie tel:

(12)  412 71 90

Elektroniczny system rekrutacyjny zostanie uruchomiony 1 marca br. na stronach serwisu dla rodziców: https://krakow.formico.pl dostępne będą: szczegółowe zasady rekrutacji, oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w tym oddziałów „0”) przy szkołach podstawowych oraz elektroniczny wniosek o przyjęcie.

Leave Your Reply