Zmiana uchwały dot. opłat za pobyt w przedszkolu

Uwaga

Zmiana uchwały dot. opłat za pobyt w przedszkolu

 

UCHWAŁA NR V/88/24
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 19 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 i 2005
oraz z 2024 r. poz. 123) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 2240, z 2022 r. poz. 6867 oraz z 2023 r. poz. 4729) w § 3 ust. 2
otrzymuje brzmienie:
„2. Za każdą godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się opłatę w wysokości 1,44 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Jakub Kosek

 

 

Deklaracja do pobrania :

https://przedszkole178-krakow.pl/wp-content/uploads/2024/07/Potwierdzenie-Deklaracja-posilkow-i-godzin.pdf

Leave Your Reply