Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Samorządowe Przedszkole nr 178 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.przedszkole178-krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkola –  www.przedszkole178-krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020

Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

część plików nie jest dostępnych cyfrowo,brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Powody wyłączenia:
strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Dane teleadresowe jednostki

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest [Samorządowe Przedszkole nr 178 w Krakowie, p178@mjo.krakow.pl 12 412 71 90 ] Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Sudolskiej.
Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Jest podjazdu dla wózka przy wejściu głównym. Dzwonek znajduje się po lewej stronie na wysokości 160 cm oraz należy pokonać drzwi otwierane ręcznie. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.Brak możliwości  skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych
Inspektorem danych osobowych w Samorządowym Przedszkolu nr 178 jest pan Piotr Gaweł inspektor2mjo.krakow.pl

Leave Your Reply