Opłaty

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez -Urząd Miasta Krakowa oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała NR V/88/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 czerwca 2024 r.
Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00 – 13:00.

Rodzice ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Świadczenia te obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu.

 

Za każdą godzinę korzystania z nich przez dziecko w wieku do 5 lat ustala się opłatę w wysokości:

  • 1,44 zł,
  • 0,72 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+,
  • 0,72 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.
  • Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata wynosi 0 zł.

 

https://przedszkole178-krakow.pl/wp-content/uploads/2023/08/9k0088.pdf

Rodzice dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zgodnie z Uchwałą nr LXII/1374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

 

Koszt wyżywienia dziecka pokrywają w całości rodzice (prawni opiekunowie), odpowiednio do ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym.

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor wspólnie z przedstawicielami rodziców dzieci.

3 posiłki( śniadanie, obiad, podwieczorek ) – 12,00 zł
2 posiłki ( śniadanie, obiad ) – 9,00 zł
2 posiłki( obiad, podwieczorek ) – 9,00 zł
1 posiłek ( śniadanie, podwieczorek ) – 3,00 zł

1 posiłek ( obiad ) -6,00 zł

Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.

 

Od 1 września 2017r odpłatność z tytułu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego będzie pobierana „z dołu”, co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, z tym także z tytułu wyżywienia. Płatność należy dokonywać do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie na rachunek bankowy:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków

Nr konta w Baku PKO BP: 77-1020-2892-0000-5802-0590-5395

Tytułem: Opłata za przedszkole (imię i nazwisko dziecka)

Co miesiąc na Państwa skrzynki mailowe będą wysyłane wiadomości dotyczące naliczonych opłat.

Prosimy, aby opłaty za przedszkole były wnoszone najdalej do 14- go dnia każdego miesiąca. Ze względu na okres sprawozdawczy prosimy, aby Państwo  nie dokonywali wpłat w ostatnim dniu miesiąca.

*podstawa prawna:
http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=58267
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=69203
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042562572

Leave Your Reply