Plan pracy

Realizujemy podstawowe zadania wychowawczo – dydaktyczne poprzez następujące formy pracy:

 • zabawę
 • spacery,
 • wycieczki,
 • uroczystości
 • zajęcia z całą grupą, w zespołach lub indywidualnie
 • oferty edukacyjne w ośrodkach zainteresowań

Praca dydaktyczno – wychowawcza z dziećmi opiera się na „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN” – która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

Zadanie główne planu pracy wychowawczo – dydaktycznej na rok 2018/2019:

„Kształtowanie twórczego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez poszukiwanie i stosowanie kreatywnych rozwiązań edukacyjnych, inspirowania do innowacyjnych działań oraz nowatorskich rozwiązań.”

 

Celem wychowania przedszkolnego jest:

 • Wspomaganie dzieci w rozwoju ich uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre i co złe;
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach między dziećmi i dorosłymi;
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej;
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

Cele te realizowane są we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

 

Wychowujemy i kształcimy dzieci w następujących obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Wychowanie przez sztukę: dziecko widzem i aktorem
 • Wychowanie przez sztukę: muzyka, śpiew, pląsy i taniec
 • Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
 • oraz programach wychowania przedszkolnego Zanim będę uczniem Program wychowania przedszkolnego wyd. Edukacja Polska W-wa 2009,Wesołe Przedszkole i przyjaciele. Program wychowania edukacji przedszkolnej, Razem w przedszkolu  Program wychowania przedszkolnego

 

W pracy z grupami wykorzystywane są również elementy następujących programów autorskich:

 • „Metoda dobrego startu” – H. Bogdanowicz,
 • „Edukacja matematyczna sześciolatków” – E. Gruszczyk – Kolczyńska,
 • „Kinezjologia edukacyjna” – P. Dennison,
 • „Ruch rozwijający” Weroniki Sherborne,
 • „Terapia przez zabawę” według A. M. Jernberg,
 • „Program rozwijający percepcję wzrokową” – M. Frosting, D. Horn,
 • „Wprowadzenie dziecka w świat pisma” – I. Majchrzak.

Dzieci chętnie podejmują działania podczas zajęć prowadzonych Metodą projektów badawczych.

Dodatkowo organizowane są zajęcia w zespołach prowadzone przez specjalistów: gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika, język angielski, taniec towarzyski

 

Innowacje pedagogiczne:

 • „Kraina dziecięcych emocji”-agresja w przedszkolu-uczymy się radzić z niechcianymi emocjami
 • „Akademia sztuki przedszkolaka”

 

Oddział integracyjny

Przedszkole posiada 9 oddziałów w tym 1 oddział integracyjny liczący 15 – 20 dzieci, z czego 3 – 5 to dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.
Dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego w grupie integracyjnej przyjmowane są do przedszkola na podstawie skierowania z UMK.
Przedszkole zapewnia specjalistyczną opiekę nauczycieli. W oddziale integracyjnym pracuje nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel wspomagający (pedagog specjalny).
Przedszkole zapewnia dzieciom udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych:

 • logopeda
 • rehabilitant, integracja sensoryczno – motoryczna
 • pedagog specjalny

Gabinety specjalistyczne wyposażone są bogato w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny (SI)

Dzieciom zapewniamy:

 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 •  dostosowanie sposobu realizacji do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka
 •  diagnozę logopedyczną ? indywidualne zajęcia logopedyczne prowadzone przez specjalistę
 •  zajęcia terapeutyczne z zakresu integracji sensomotorycznej prowadzone przez specjalistę
 •  zajęcia instruktażowe oraz konsultacje indywidualne dla rodziców
 •  spotkania adaptacyjne dla dzieci przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej

Zajęcia prowadzone są w godzinach funkcjonowania przedszkola, oparte na założeniach Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych opracowanych dla każdego dziecka przez zespół specjalistów przy współudziale rodziców.
Dzieci uczestniczą aktywnie we wszelkich zajęciach oferowanych przez przedszkole: gimnastyka korekcyjna, zajęcia rytmiczno-umuzykalniające, taniec towarzyski, język angielski, warsztaty teatralne, warsztaty muzyczne, warsztaty integracyjne z rodzicami, zabawy, festyny, prezentacje zawodów, wyjścia do teatru, muzeum, wycieczki, wyjazdy śródroczne na „zielone przedszkole”, inne związane z realizacją planu rocznego.
Ponadto dzieci z grupy integracyjnej uczestniczą co roku w Pikniku Integracyjnym „Witaj Smoku” prezentując własny program artystyczny.
Ze względu na bariery architektoniczne nie są przyjmowane dzieci z poważnym upośledzeniem ruchowym.

 

Metody pracy indywidualnej

Zajęcia prowadzone są przez nauczycielki oddziału i nauczyciela pedagogiki specjalnej.

Dobór ćwiczeń i częstotliwość ich prowadzenia ustalany jest indywidualnie dla każdego dziecka w oparciu o orzeczenie psychologa i zgodnie z jego wskazówkami.

Celem tych ćwiczeń jest przezwyciężanie trudności i kompensowanie braków dzieci niepełnosprawnych poprzez rozkładanie czynności złożonych na prostsze elementy, systematyczne i wielokrotne powtarzanie przyswojonych wiadomości i umiejętności, usprawnianie manualne i ruchowe, a także w razie potrzeby uczenie samoobsługi i samokontroli.

W pracy indywidualnej z dziećmi niepełnosprawnymi wykorzystujemy wiele koncepcji i technik nauczania m.in. :

 • „Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” – O. Ivar Lovaas – program przeznaczony dla dzieci z zaburzeniami zachowania, autyzmem i zaburzeniami rozwoju.
 • Terapia przez sztukę – ćwiczenia Marian Liebmann i Giny Levete
 • „Kolorowe tygodnie w szkole życia” – Felicita Krawczyk- terapia wspomagająca rozwój emocjonalny dziecka.
 • „Dotyk i komunikacja” – Ch. Knill – sposoby pozytywnego rozwoju kontaktu i komunikacji.

Dodatkowo prowadzonych jest szereg ćwiczeń poprawiających sprawność motoryczną i koordynację wzrokowo – ruchową, usprawniających funkcje słuchowe i wzrokowe, uspokajających (relaksacyjnych), odpoczynkowych i rozwijających.

Leave Your Reply